A salted caramel shake at The Yard Milkshake Bar

A salted caramel shake at The Yard Milkshake Bar